Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” z dnia 7 lipca 2020 r.  w sprawie: wznowienia działalności w obszarze organizowanych wydarzeń kulturalnych Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie epidemii COVID-19.

Zarządzenie Nr 5/2020

Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”

z dnia 7 lipca 2020 r.

 

w sprawie: wznowienia działalności w obszarze organizowanych wydarzeń kulturalnych Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej w okresie epidemii COVID-19.

 

§1

W związku z planowanym wznowieniem organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym działalności Regionalnego Teatru im. Józefa Pitoraka - wprowadzam następujące wytyczne organizacyjno-techniczne, które należy wdrożyć przed oraz w trakcie ich trwania.

 

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia:

§2

Powołuję Pana Bartłomieja Koszarka jako koordynatora do spraw zdrowotnych oraz zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu
z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§3

Zobowiązuję osobę wymienioną w §2 w uzgodnieniu ze służbą bhp do opracowania wymaganych procedur i instrukcji dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

 • zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
 • zapewnienie obowiązkowego używania maseczek lub przyłbic u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających kontakt z publicznością;
 • zapewnienie wystarczającej ilości punktów. wyposażonych w sprzęt ze środkiem do dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Teatru i wyjściu oraz w szatniach i toaletach
 • zapewnienie wystarczającej ilości oznakowanych dedykowanych pojemników
  na zużyte środki ochrony osobistej;
 • poinformowanie osób sprzątających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa
  w tym o obowiązku wyposażenia i stosowania przez osoby sprzątające środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji;
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
 • planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak, aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników biurowych;
 • opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia);
 • opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP, zapoznanie pracowników
  z wytycznymi dokumentacji dotyczącej czynników biologicznych w środowisku pracy z uwzględnieniem ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Należy uwzględnić zalecenia GIS, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.

§4

W miarę możliwości, należy zorganizować tryb pracy poszczególnych pracowników
z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej.

§5

Wszyscy pracownicy teatru zobowiązani są do dokonywania codziennej tj. przed przystąpieniem do pracy tzw. samooceny stanu zdrowia. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 tj. gorączka, męczący kaszel, uczucie duszności oraz problemy z oddychaniem, zobowiązany on jest do pozostania w domu i poinformowania pracodawcy o powyższym fakcie telefonicznie. Na tej podstawie może być udzielony dzień wolny np. urlop na żądanie. Dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS.

§6

Zorganizowanie i przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych
w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu.

§7

Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości
1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.

§8

W miarę możliwości ograniczenie usadzenia pełnego składu orkiestry w kanale orkiestrowym.

§9

Zapewnienie dostatecznej ilości środków do dezynfekcji i przeprowadzanie regularnej dezynfekcji powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami,
z którymi mają bezpośredni kontakt tj. miejsca szczególnie narażone na dotyk, środkami dezynfekcyjnymi.

§10

Kostiumy: Aktorzy przychodzą i wychodzą z własnymi kostiumami. Zostaną poinformowanie o konieczności każdorazowego prani kostiumów po próbach i przedstawieniach.

§11

Mikroporty: indywidualne dla każdego aktora, podpisane, na czas trwania całego cyklu przedstawień. Mikrofony każdorazowo dezynfekowany po użyciu.

§12

W orkiestrach – dla instrumentów dętych pojemniki ze środkiem dezynfekującym, służące do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza.

 

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń

§13

1. Aktualizacja regulaminów pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego tj.

 • klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy;
 • obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
 • złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

 

2. Poprzez umieszczenie stosownych zapisów i informacji na stronie internetowej www.domludowy.pl uczestnicy wydarzenia zostaną z wyprzedzeniem poinformowani, że branie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. wytycznych, których każdy uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. Na wyżej wymienionej stronie zostaną również umieszczone zasady uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa.

 

3. W powyższej komunikacji zostaną wykorzystane wszystkie dostępne kanały informacyjne.

 

4.Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

 • dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 • zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
 • po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

 

Zasady organizacji widowni.

§14

1. Udział widzów w spektaklu jest dopuszczalny pod warunkiem:

 • zakrywania ust i nosa przez widzów;
 • udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
 • uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osób mieszkających wspólnie.

 

2. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra.

 

3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:

 • wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk);
 • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu
 • wpuszczanie publiczności w odpowiednich odstępach czasowych

 

4. Rozejście się publiczności:

 • sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie najpierw osób starszych;
 • udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
 • kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę w Teatrze.

 

5. Proponowane rozwiązania dla rozmieszczenia publiczności na wydarzeniach:

 

Strefa widowni z miejscami do siedzenia:

 • miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie;

 

Strefa widowni stojąca:

 • wprowadzenie oznaczeń poziomych, wydzielających odpowiednie strefy, umożliwiające zachowanie dystansu społecznego;
 • publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:

1. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza
i niewyposażonych w filtry HEPA w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi - postępowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH. Przegląd serwisowy oraz zasady pracy systemu wentylacji mechanicznej należy uzgodnić z przedstawicielem firmy sprawującej serwis.

 

2. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać:

 • środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans;
 • oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
 • udostępnienie wyłącznie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe;
 • umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
 • sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 • zasady odkażania urządzeń systemów płatności.

 

3. Wyłączenie z użytku depozytów i palarni.

 

4. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.

 

5. Ciągi komunikacyjne/toalety:

 • zaleca się w miarę możliwości pozostawianie otwartych drzwi z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ppoż. w celu ograniczenia ich dotykania przez uczestników imprezy.
 • zaleca się wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, jeśli nie są one umieszczone w odległości umożliwiającej zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego oraz taka organizacja korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu.

6. W momencie uruchomienia etapu pozwalającego na organizację imprezy masowej
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dodatkowy obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego o zastosowanych środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod kątem epidemiologicznym.

 

7. Serwowanie posiłków dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.

 

8. Dostępność płynów do dezynfekcji w strefie konsumpcji posiłków.

 

9. Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze min. 60 stopni lub odpowiednia dezynfekcja.

 

Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.

§15

Wyłącza się aż do odwołania prowadzenie działalności gastronomicznej w teatrze.

§16

W przypadku możliwości wznowienia działalności gastronomicznej w terminie późniejszym należy wprowadzić następujące zasady:

 

1. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki, albo przyłbicy.

 

2. Zapewnienie pracownikom środków do dezynfekcji rąk.

 

3. Zaleca się, aby pojemniki z płynem dezynfekującym zostały zapewnione przy wejściach, w toaletach i przy punktach sprzedaży.

 

4. Zaleca się wyposażenie stanowisk obsługi w przeźroczystą osłonę np. z pleksi, oddzielającą klienta od pracownika.

 

5. Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję
PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk.

 

6. Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych wynoszącą co najmniej 1,5 metra (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej).

 

7. Umożliwienie zakupu maseczek ochronnych.

 

Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.

1. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.

 

2. Udostępnienie dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.

 

3. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.

 

4. Dezynfekowanie toalet i umywalek po każdym dniu imprezowym.

 

5. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami).

 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem u pracownika - należy go bezwzględnie odizolować od pozostałych pracowników i umieścić w dostępnym w tym czasie wyizolowanym pomieszczeniu do czasu uzgodnień i decyzji o dalszym postępowaniu otrzymanym od powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Obowiązują w tym zakresie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

 

Procedury postępowania w przypadku zmiany wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego w dobie wirusa SARS-CoV-2

1. Organizator zastrzega sobie prawo aktualizacji procedur bezpieczeństwa lub warunków realizacji wydarzeń w przypadku zmiany odgórnych wytycznych związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

 

§17

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi  w uzgodnieniu ze służbą bhp i ppoż.

 

§18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

*Zasady organizacji imprez w Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Bukowina Tatrzańska, 7 lipca 2020 r.