Deklaracja dostępności cyfrowej

Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych.
 • Dokumenty archiwalne nie są dostępne.  Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Piotr Kuruc

E-mail: admin@domludowy.pl

Telefon: +48182077221

Kontaktować można się wysyłając e-mail na podany adres bądź dzwoniąc pod podany numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Adres: ul. Duga 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
 • E-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl
 • Telefon: +48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Siedziba Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” znajduje się w drewnianym, wpisanym do rejestru zabytków budynku.
 • Wejście do budynku znajduje się od ul. Kościuszki 87 przez drzwi główne. Wejścia do poszczególnych pracowni warsztatowych znajdują się od lewej i prawej strony budynku.
 • Do obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dla osób na wózkach dostępne jest sala widowiskowa i świetlica.
 • W instytucji jest osoba posługująca się językiem migowym.
 • W obiekcie nie znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas wydarzeń plenerowych wynajmowane są toalety zewnętrzne dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.
 • W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Instytucja posiada dwa parkingi zewnętrzne.
 • Budynek posiada oświetlenie awaryjne.
 • Budynek posiada alarm ruchowy oraz dymowy nie połączony z PSP.